"Δεν αρκεί να βλέπεις μόνο τη φωτιά, αλλά να γίνεσαι σπίθα, να καίγεσαι μαζί της…"
Ν. Καζαντζάκης

Καταστατικό σωματείου

 

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

 

 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ»

 

 

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Αγίου Μελετίου αριθμός 29, Κυψέλη. Η σφραγίδα αυτού θα φέρει κυκλικά μεν την επωνυμία του Σωματείου, στο κέντρο δε παράσταση αετού που κρατά στα πόδια του δάφνινο στεφάνι εντός του οποίου θα περιέχονται τα σύμβολα πέλεκυς, δαυλός και πένα.

 

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

 

Σκοπός του σωματείου είναι η ενθάρρυνση της συγκριτικής μελέτης των θρησκειών, των φιλοσοφιών, των επιστημών και όλων των τεχνών, η καλλιέργεια και προαγωγή του χαρακτήρα και του πνεύματος των μελών του Σωματείου, η δημιουργία υγιούς πνεύματος και σώματος των μελών του, καθώς και η δημιουργία αγαθών σχέσεων αυτών προς όλους τους ανθρώπους, η εκλαΐκευση φιλοσοφικών θεμάτων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος προς διάδοση των ανθρωπιστικών σπουδών γενικά, η διδασκαλία και η παραστατική επίδειξη των δυτικών και ανατολικών τεχνών, η διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, η διοργάνωση επιδείξεων των οργάνων και τεχνικών που χρησιμοποιούνταν στις παραδοσιακές τέχνες των αρχαίων λαών, η οργάνωση εκθέσεων της τέχνης των λαών αυτών και των οργάνων της, η διοργάνωση μουσικών και αθλητικών εκδηλώσεων και Διαγωνισμών, η δημιουργία κάθε είδους συλλογών από είδη διαφόρων τεχνών και η έκθεση των συλλογών αυτών στη διάθεση των μελών του Σωματείου και του κοινού, η δημιουργία μουσείου και βιβλιοθήκης, η δημιουργία εκπαιδευτικών τμημάτων για παιδιά, για την ψυχοσωματική τους καλλιέργεια και για την ανάπτυξη της αγάπης για τη φύση και για την ποιότητα της ζωής, η επιδίωξη συνεργασίας με πνευματικούς και φιλοσοφικούς οργανισμούς, ελληνικούς και διεθνείς, (ομοειδείς και μη) και η δυνατότητα ένταξης του Σωματείου σε διεθνείς οργανισμούς.

 

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 

Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, και κυρίως με τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων φιλοσοφίας για τα μέλη του σωματείου (εσωτερικές εβδομαδιαίες συζητήσεις επί φιλοσοφικών εν γένει θεμάτων, κατά τακτά χρονικά διαστήματα), την προβολής ταινιών και λοιπών οπτικοακουστικών μέσων, την έκδοση εντύπων και βιβλίων, την ίδρυση Παραρτημάτων εντός του Νομού Αττικής, καθώς και σε άλλες πόλεις και Νομούς της Ελλάδας, την ίδρυση τμήματος λαογραφικών ερευνών και την οργάνωση ομιλιών από προσκεκλημένους ειδικευμένους επί λαογραφικών θεμάτων, την ίδρυση τμήματος εκμαθήσεως παραδοσιακών χορών, τραγουδιών και μουσικής, και την ίδρυση τμήματος συγγραφής βιβλίων. Το Σωματείο, εκτός από Παραρτήματα, μπορεί να έχει άμισθους αντιπροσώπους οι οποίοι αναπτύσσουν τους σκοπούς του και θα μπορούν να εισπράττουν συνδρομές από τα μέλη του Σωματείου εκδίδοντας νόμιμες αποδείξεις του Σωματείου. Επίσης με την αγορά οικοπέδων, διαμερισμάτων και κάθε είδους ακινήτων (εντός και εκτός σχεδίου πόλεως), προκειμένου να διενεργούνται σε αυτά όλες οι παραπάνω δραστηριότητες του σωματείου.

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 4ο

ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ

 

Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος για τα φιλοσοφικά θέματα, τα οποία αναφέρονται στο σκοπό του Σωματείου, εφόσον προηγουμένως παρακολουθήσει επί τρεις (3) μήνες τουλάχιστον, ανελλιπώς, τα γενικά φιλοσοφικά και πολιτιστικά θέματα αυτά, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 5ο

ΜΕΛΗ ΑΡΩΓΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΜΑ

 

Πέραν των τακτικών μελών του Σωματείου προβλέπονται και μέλη αρωγά, επίτιμα όπως και δωρητές και ευεργέτες ανακηρυσσόμενοι κατόπιν ειδικής και αιτιολογημένης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Αρωγά μέλη ονομάζονται τα προσφέροντα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου αξιόλογη οικονομική ή άλλη ενίσχυση υπέρ του Σωματείου. Επίτιμα μέλη εκλέγονται όσα προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες προς ανάπτυξη, ευόδωση και διάδοση του πνεύματος και των σκοπών γενικά του Σωματείου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 6ο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΗ

 

Για να είναι κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει: α) να ολοκληρώσει και να επιτύχει στο σεμινάριο φιλοσοφίας, το οποίο διαρκεί περίπου 3 μήνες, β) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, γ) να δηλώσει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και δ) να καταβάλει εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής και κατά μήνα συνδρομή καθοριζόμενα ποσοτικά εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7ο

ΣΥΝΔΡΟΜΗ, ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 

Τα μέλη του Σωματείου καταβάλλουν υποχρεωτικά από την πρώτη (1η) έως την πέμπτη ημέρα (5η) κάθε μήνα στο Ταμείο του Σωματείου: α) την κατά τα άνω μηνιαία εισφορά και β) τις από της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου καθοριζόμενες εκάστοτε ειδικές εισφορές των μελών προς προώθηση και προαγωγή των από το Σωματείο επιδιωκομένων σκοπών. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει, οποτεδήποτε, εκθέτοντας τους λόγους της αποχωρήσεώς του, μη έχοντας δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου, σύμφωνα με το Νόμο.

 

Άρθρο 8ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

Μέλος, του οποίου η συμπεριφορά αντίκειται στους σκοπούς και τους στόχους του Σωματείου, όπως ακριβώς αναφέρονται ανωτέρω στο καταστατικό, αδιαφορεί και δε συμβάλλει στην επιτυχία των στόχων και των σκοπών του, διαγράφεται από το Σωματείο.

 

Άρθρο 9ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 

Τα τακτικά μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάζεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίζουν στις Συνελεύσεις επί παντός ζητήματος που τίθεται για ψήφιση και αφορά στους σκοπούς του Σωματείου. Για να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Άρθρο 10ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες, Τακτικές γίνονται μία (1) φορά το χρόνο, και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/20 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρουν και το προς συζήτηση θέμα. Ο πρόεδρος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει συνέλευση εντός το πολύ δέκα (10) ημερών από της υποβολής του προς συζήτηση θέματος.

Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και είναι άκυρες αν δεν παρέστησαν σε αυτές το 1/3 του όλου αριθμού των μελών (τακτικών και ταμειακώς εντάξει).

Μη γενομένης απαρτίας κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται νέα, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) και το πολύ δέκα (10) ημερών, με τα ίδια θέματα, Η απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως δεν δύναται να είναι κάτω του 1/4 του όλου αριθμού των μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη αυτή Συνέλευση, συγκαλείται τρίτη εντός το πολύ οκτώ (8) ημερών, της οποία η απαρτία πρέπει να είναι το 1/5 τουλάχιστον του ως άνω αριθμού μελών. Η απαρτία όμως αυτή δεν δύναται να είναι μικρότερη του αριθμού των οκτώ (8) μελών. Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία και στην τρίτη Συνέλευση δεν μπορεί να κληθεί επί του ίδιου θέματος προ της παρελεύσεως ενός (1) μηνός νέα Συνέλευση, η οποία τότε θεωρείται ως πρώτη.

Για τη λήψη αποφάσεως και τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διαλύσεως του Σωματείου απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Οι προσκλήσεις των εγγεγραμμένων μελών για τη Γενική Συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο και υπογράφονται από τον Γενικό Γραμματέα, με γραπτή πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Η πρόσκληση αναφέρει τον τόπο, χρόνο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου ή δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα.

 

Άρθρο 12ο

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.

 

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί επί των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, ανακοινώνει τον απολογισμό και ισολογισμό της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου όπως και την έκθεση ελέγχου αυτής από την Ελεγκτική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται επ’ αυτών, εγκρίνοντας τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του επόμενου έτους όπως έχει αυτός καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 13ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ανά τριετία, ενεργούνται αρχαιρεσίες προς ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Επιτροπής (Ελεγκτικής) με την ίδια διάρκεια θητείας με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλεγέντες θεωρούνται οι λαβόντες τις περισσότερες ψήφους, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την κατά τα ανωτέρω Εφορευτική Επιτροπή. Ως τακτικά μέλη εκλέγονται για το μεν Διοικητικό Συμβούλιο οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά και όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται ως επιλαχόντες. Οι αρχαιρεσίες, που διενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και η οποία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ., διεξάγονται ως ακολούθως:

Η αναδειχθείσα Εφορευτική Επιτροπή πριν την έναρξη της ψηφοφορίας εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο και έπειτα αναλαμβάνει τα καθήκοντά της και τοποθετεί επί ενός τραπεζιού την ψηφοδόχο. Ακολούθως, διανέμει στα παριστάμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, από ένα λευκό ή έντυπο δελτίο και προσκαλεί αυτά να ψηφίσουν υποδεικνύοντας συγχρόνως και επεξηγώντας τον τρόπο ψηφοφορίας.

Κάθε εκλογέας προσέρχεται και μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του όπως και του δικαιώματός του να συμμετάσχει στην ψηφοφορία, ρίχνει το ψηφοδέλτιό του στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένους αναγραφεί στον πίνακα των ψηφισάντων. Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, και στη συνέχεια, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά πλειοψηφίας, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσον και για την Ελεγκτική Επιτροπή, καθορίζοντας συγχρόνως και τη σειρά των επιλαχόντων, αναλόγως του αριθμού των ψήφων τις οποίες ο καθένας έλαβε.

Ακολούθως η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογραφόμενο από τα μέλη της, παραδίδεται μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία της διεξαχθείσας εκλογής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έλαβε τις περισσότερες ψήφους, με απόδειξη παραλαβής.

 

Άρθρο 14ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία. Το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, και Ταμία του Σωματείου, συνερχόμενο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της εκλογής του. Η θητεία του είναι τριετής.

 

Άρθρο 15ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι εγγράφως, καθορίζοντας απαραίτητα και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά το μήνα Αύγουστο, δεν θα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 16ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο βάσει του Νόμου και του καταστατικού. Διαχειρίζεται την περιουσία του και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Ο ισολογισμός και απολογισμός εκάστου έτους υποβάλλεται υποχρεωτικά προς έγκριση εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους.

 

Άρθρο 17ο

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

 

Σε περίπτωση παραιτήσεως κάποιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται σε αναπλήρωσή του, με μέριμνα του Προέδρου, ο κατά σειρά επιλαχών στις αρχαιρεσίες. Εάν δεν υπάρχουν ή εξαντλήθηκε ο κατάλογος των επιλαχόντων, συγκαλείται Γενική Συνέλευση για εκλογή αντικαταστάτη.

 

Άρθρο 18ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων εν γένει των κρατικών αρχών, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα όπως και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση δικαιολογημένου κωλύματος ή απουσίας του, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση δικού του κωλύματος, ο αρχαιότερος Σύμβουλος.

 

Άρθρο 19ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, κρατά το αρχείο, τη σφραγίδα του Σωματείου και το μητρώο μελών, υποβάλλει ετήσια προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατάσταση των καθυστερούντων τη μηνιαία εισφορά μελών, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδει επίσημα αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών, συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα και τα πρακτικά του Σωματείου και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, σε περίπτωση δε κωλύματος ή απουσίας του, τον αναπληρώνει κάποιος από τους συμβούλους, οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 20ο

ΤΑΜΙΑΣ

 

Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, εισπράττει τις μηνιαίες εισφορές και συνδρομές των μελών του Σωματείου, τις τυχόν δωρεές και ενεργεί κάθε πληρωμή που αφορά έξοδα του Σωματείου και γενικά είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές υποθέσεις και εκκρεμότητες του Σωματείου.

 

Άρθρο 21ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή εκλεγόμενη ως ανωτέρω καθορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται στη διαχείριση των πόρων του Σωματείου, δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου, να ελέγχει το Ταμείο και να συντάσσει σχετική έκθεση την οποία υποβάλλει κατ’ έτος στη Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση αναδεικνύει τον Πρόεδρο αυτής, τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο αναγράφονται τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ελέγχων όπως και οι συντασσόμενες σχετικές εκθέσεις προς τη Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 22ο

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Τακτικοί πόροι του σωματείου είναι οι μηνιαίες εισφορές των μελών που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έκτακτοι πόροι αποτελούν οι δωρεές και τα κληροδοτήματα όπως και κάθε νόμιμο έσοδο.

 

Άρθρο 23ο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Το διαχειριστικό έτος ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε χρονικό διάστημα.

 

Άρθρο 24ο

ΔΙΑΛΥΣΗ

 

Το σωματείο διαλύεται εφόσον τα μέλη του μειώθηκαν σε λιγότερα από (10) δέκα ή εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και των νόμων περί Σωματείων λόγοι. Σε περίπτωση διαλύσεως του νομικού προσώπου του σωματείου, διενεργείται εκκαθάριση της περιουσίας του κατά το Νόμο. Την εκκαθάριση διενεργεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά δε το πέρας αυτής, η τυχόν απομένουσα περιουσία του θα περιέλθει όπου σύννομα ορίσει η Γενική Συνέλευση, άλλως στο πολυμελέστερο κατά το χρόνο της διαλύσεως με έδρα στην Ελλάδα τυχόν υπάρχον ομώνυμο και αδελφό νομικό πρόσωπο, ή μη υπάρχοντος τούτου, στο πολυμελέστερο ομώνυμο με το παρόν νομικό πρόσωπο, ευρισκόμενο σε χώρα της Ευρώπης. Και σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτό, η τυχόν απομένουσα περιουσία του θα περιέλθει στο «ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (Ο.Ι.Ν.Α.), με έδρα τις Βρυξέλλες (Organizacion Internacional Nueva Acropolis, αναγνωρισμένος ως Διεθνής Οργανισμός με το Βασιλικό Διάταγμα αρ. 3/12-941/S της 12ης Φεβρουαρίου 1990, σύμφωνα με το νόμο 25/10/19 του Βελγικού Βασιλείου, καταχωρημένο στο Διεθνές Αρχειοφυλακείο Οργανισμών-Moniteur αρ. 48 της 9ης Μαρτίου 1990, σελ 4489).

 

Άρθρο 25ο

Ό,τι προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται βάσει του Αστικού Κώδικα, του Εισαγωγικού αυτού Νόμου και των Νόμων περί Σωματείων.

 

Άρθρο 26ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού επιτρέπεται μόνο μετά διετία από της εγκρίσεως αυτού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το Νόμο.

 

Άρθρο 27ο

ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ

 

Το Σωματείο θα έχει ορισμένες υποομάδες. Ο κανονισμός των υποομάδων αυτών θα είναι ο εξής:

Γενικός λόγος και σκοπός δημιουργίας των: Η φιλοσοφική και πολιτιστική ενασχόληση και δράση αποτελεί πεδίο ευρύτατο και πολύκλαδο, στο οποίο κάθε μέλος δύναται να κινηθεί σε διάφορους τομείς, επί διαφορετικό χρονικό διάστημα, με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική ένταση, αναλόγως των κλίσεων, της θελήσεως και των εμφύτων ή καλλιεργημένων δυνατοτήτων του. Όμως κάθε μέλος στον τομέα, κατά το χρόνο, τον τρόπο και με την ένταση όπου έχει κλίση, θέληση και δυνατότητα, δύναται να ασχοληθεί αποδοτικότερα για τον εαυτό του και για τους σκοπούς του Σωματείου σε συσσωμάτωση με τα άλλα μέλη τα οποία έχουν τις ίδιες κλίσεις, θέληση και δυνατότητα ενασχολήσεως στον ίδιο τομέα, για τον ίδιο χρόνο με το ίδιο τρόπο και με την ίδια ένταση σε σχέση προς το μέλος αυτό. Επιπλέον, στο πλαίσιο των σκοπών του Σωματείου υπάρχουν δυνατότητες δραστηριοτήτων οι οποίες, λόγω της ειδικότητας και της σημασίας τους χρήζουν ειδικής ανθρωπινής καταστάσεως και αφιερώσεως, οι οποίες αφενός δεν είναι εφικτές για όλους και αφετέρου είναι αρκετό να υπάρχουν σε κάποιο μόνο ποσοστό των μελών.

Ορολογία: Σε αρμονία προς τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας αυτών των υποομάδων, η οποία θα συνίσταται κυρίως στην ανάπτυξη πρακτικών έργων κοινωνικής πολιτιστικής και καλλιτεχνικής φύσεως, καθώς και στην προφύλαξη του Σωματείου από εσωτερικές και εξωτερικές αταξίες, προσβολές και ατυχίες, (λ.χ. είσοδο και παραμονή στη στέγη του επιλήψιμων προσώπων, κλοπές βιβλίων ή άλλων πραγμάτων, πυρκαγιές, πλημμύρες), θα ονομάζονται συνολικά αυτές, «ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» και θα αποτελούνται από μία ομάδα γυναικών, η οποία συμβατικά θα αποκαλείται «Γυναικείο Σώμα», μία ομάδα εργασίας ανδρών, η οποία συμβατικά θα αποκαλείται «Ανδρικό Σώμα Εργασίας» και μία ανδρική ομάδα προστασίας, η οποία συμβατικά θα αποκαλείται «Σώμα Σιγουριάς».

Ειδικότερα:

Α) Η ομάδα γυναικών:

α) Λόγος και σκοπός δημιουργίας: Η ενασχόληση με τη διαμόρφωση της γυναίκας με εκείνες τις αξίες οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της γυναικείας φύσης ή κλίσεως. Τούτο θα επιδιώκεται με:

ι) την καλλιέργεια της μουσικής, της ποιήσεως και του χορού, ιδίως δια του κλασσικού και παραδοσιακού τρόπου,

ιι) της φροντίδας ώστε οι γυναίκες να μην ασχολούνται μόνο με την αισθητική όψη του σώματος αλλά και με την ηθική όψη της προσωπικότητας,

ιιι) της κοινωνικής προβολής των γυναικών μέσω της πραγματώσεως έργων παιδαγωγικών και βοήθειας προς τους ανήλικους και τους γέροντες αντίστοιχα και

ιυ) υποδοχής και εξυπηρετήσεως των επισκεπτών του Σωματείου κατά τις διαλέξεις, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες θα διεξάγονται από το Σωματείο.

β) Οργάνωση: Όταν οι δραστηριότητες τις οποίες θα αναπτύσσει (υπηρεσία εκ περιτροπής στο κυλικείο του Σωματείου, υποδοχή, πληροφόρηση, ταξιθεσία και εξυπηρέτηση, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, επισκεπτών οι οποίοι δεν γνωρίζουν ποιοι εκ των παρευρισκομένων είναι, και αυτοί, απλοί επισκέπτες και ποιοι μέλη, και από τα μέλη, ποιοι παρευρίσκονται ως επισκέπτες και ποιοι παρευρίσκονται για υπηρεσία, επιβάλουν ή καθιστούν χρήσιμο, τα μέλη της ομάδας θα φέρουν διακριτική ενδυμασία καθοριζόμενη εκάστοτε κατά το είδος και το χρώμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να διακρίνονται από τα άλλα μέλη ή επισκέπτες.

Τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στην ομάδα θα είναι:

ι) Η διάρκεια ενός (1) τουλάχιστον έτους της ιδιότητας της ενδιαφερόμενης που θέλει να συμμετάσχει, ως μέλους του Σωματείου.

ιι) Ηλικία μεγαλύτερη των (18) δέκα οκτώ ετών συμπληρωμένων και μικρότερη των (40) σαράντα ετών συμπληρωμένων και

ιιι) Αίτηση της ενδιαφερόμενης περί της συμμετοχής αυτής.

γ)Σύμβολο: Με σκοπό τη διάκριση της ομάδας αυτής από τις άλλες του Σωματείου, αυτή θα έχει ένα σύμβολο, το οποίο συμβολίζει το «αιώνιο θήλυ», το οποίο πάντοτε χαρακτηρίζει τη γυναίκα: Ένα κάθετο επίπεδο βαθυκυανού χρώματος, επί του οποίου θα εικονίζεται ή θα είναι επικολλημένο ή ενυφασμένο το ομοίωμα ενός ιπτάμενου πλοίου σε σχήμα που προσομοιάζει προς αυτό της νύσσας, και ένα αστέρι.

Β) Της ομάδας εργασίας ανδρών:

α) Λόγος και σκοπός δημιουργίας: Η ενασχόληση στην πραγμάτωση χειροτεχνικών εργασιών με σκοπό την ικανοποίηση αναγκών του Σωματείου κατ’ αρχήν αλλά ενδεχομένως και του ευρύτερου κοινού, όπως καθαρισμός αλσών, οικολογικές δραστηριότητες, βοήθεια σε πυρκαγιές και καταστροφές, εάν τέτοια βοήθεια γίνει δεκτή από τους αρμόδιους και εργασίες αναπτύξεως δραστηριοτήτων του Σωματείου με χαμηλά εκθετηριακά ή πρατηριακά έπιπλα (πάγκοι) σε δημόσιους χώρους.

β) Οργάνωση: Κατά την εκτέλεση των εργασιών τους τα μέλη της ομάδας θα φέρουν διακριτική ενδυμασία καθοριζόμενη όπως για την ομάδα γυναικών.

Θα υπάρχει ένας γενικός υπεύθυνος, ο οποίος θα εξαρτάται ιεραρχικά αμέσως από τον Πρόεδρο, ο οποίος και θα τον διορίζει.

Τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στην ομάδα θα είναι τα ίδια με τα ορισθέντα για την ομάδα γυναικών.

γ) Σύμβολο: Η ομάδα αύτη θα έχει ως σύμβολο ένα κάθετο επίπεδο ωχροπορτοκαλόχρουν επί του οποίου θα εικονίζεται ή θα είναι επικολλημένο ή ενυφασμένο ομοίωμα ενός οδοντωτού τροχού με τέσσερεις βραχίονες αξινοειδώς και σταυροειδώς διατεταγμένους.

Γ) Της ανδρικής ομάδας προστασίας:

(ί) Λόγος και σκοπός δημιουργίας: Η ενασχόληση με τη φύλαξη των χωρών χρήσεως του Σωματείου από κάθε φυσικό ή ανθρωπογενή κίνδυνο ή διατάραξη, (π.χ. από πτώση επιχρισμάτων λόγω φθοράς, ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα, θραύση υαλοπινάκων, παραθύρων αφεθέντων ανοικτών σε κακοκαιρία, από φθαρμένο κλιμακοστάσιο, από φρενοβλαβείς ή αυτοκλήτους ενοχλητικούς ολιγοφρενείς προσερχόμενους στους χώρους του Σωματείου και μάλιστα σε δημοσία εκδήλωσή του και από άλλα παρόμοια), και εάν είναι δεκτή, και περισσότερο, εάν ζητηθεί, προσφορά υπηρεσίας ή συνεργασίας ή βοηθείας προς κάθε αρμόδιο σε περίπτωση ευρύτερου κινδύνου ή καταστροφής.

β) Οργάνωση: θα ισχύουν τα ίδια με όσα ορίσθηκαν ανωτέρω υπό Β).

γ) Σύμβολο: Η ομάδα αύτη θα έχει ως σύμβολο κάθετο επίπεδο ερυθρό επί του οποίου θα εικονίζεται ή θα είναι επικολλημένο ή ενυφασμένο ομοίωμα κυματιστών υδάτων επί των οποίων θα πίπτει ένας κεραυνός.

 

Άρθρο 28ο

 

Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) άρθρα κατόπιν των γενομένων τροποποιήσεων, εγκρίθηκε σήμερα από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή του στα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

Αθήνα, 21-5-2011

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!