"Η τόλμη χαρίζει ευφυΐα, μαγεία και δύναμη"
J.W. Goethe

2011 Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. (Διεθνής Οργανισμός Νέα Ακρόπολη) έλαβε χώρα στην πόλη της Βιέννης (Αυστρία) στις 7 Απριλίου

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2011

Κατά την Ετήσια Συνέλευση του 2011, στην πόλη της Βιέννης (Αυστρία), η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. αποφάσισε να συνεχίσει στο τρέχον έτος την εφαρμογή των τριών πυλώνων του, της φιλοσοφίας, του πολιτισμού και του εθελοντισμού, και επιθυμεί να τονίσει τα εξής:

Επιβεβαιώνοντας την πεποίθησή του ότι η φιλοσοφία και η πρόσβαση στη γνώση δεν πρέπει να είναι μόνο θεωρητικές, αλλά πρέπει να έχουν και μια πρακτική πλευρά που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τη ζωή με σοφία, και ότι, αξιοποιώντας την κληρονομιά των κλασικών φιλοσόφων, μπορούμε να κατακτήσουμε την ευτυχία κατανοώντας τον εαυτό μας και συμπεριφερόμενοι στους άλλους με σεβασμό, ως έκφραση της αρμονικής συνύπαρξης που θα μας κάνει όλους πιο ανθρώπινους και πιο ανεκτικούς.

Επαναεπιβεβαιώνοντας την αξία του πολιτισμού ως απαραίτητο θεμέλιο για τη γνώση της ιστορίας της ανθρωπότητας, η οποία μπορεί να μας δώσει τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη δική μας περίοδο της ιστορίας και να προχωρήσουμε προς το μέλλον με πρακτικά σχέδια που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους και, πιο συγκεκριμένα, στις νέες γενιές, να έχουν πρόσβαση σε μια γενική εκπαίδευση χωρίς κανενός είδους διακρίσεις, με σκοπό την ανακάλυψη ηθικών και διαχρονικών αξιών που θα ενισχύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προστασία των πιο σημαντικών δικαιωμάτων της ανθρωπότητας για ζωή και ειρηνική συνύπαρξη.

Επαναεπιβεβαιώνοντας την ανάγκη για την προσφορά αλτρουιστικών ενεργειών και στήριξης, μέσα από εθελοντικές δραστηριότητες, ώστε να βοηθήσουμε εκείνους που, λόγω της φτώχειας ή της έλλειψης γνώσης και πόρων, δεν δύνανται να έχουν πρόσβαση στα πιο βασικά μέσα επιβίωσης. Μία τέτοια βοήθεια πρέπει να προσφέρεται όχι μόνο στην ανθρώπινη κοινωνία αλλά και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς το δεύτερο είναι η απαραίτητη βάση για την επιβίωση της πρώτης, επειδή ο πλανήτης είναι το σπίτι όλων.

Υπό αυτήν την έννοια, όπως και στα προηγούμενα χρόνια, η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. επαναεπιβεβαιώνει την πεποίθησή της ότι πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις πρωτοβουλίες των Διεθνών Οργανισμών και των Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών που, όπως και ο Δ.Ο.Ν.Α., εργάζονται αποφασιστικά για τη βελτίωση της υγείας του πλανήτη και την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτόν. Ακολούθως επαναεπιβεβαιώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την υποστήριξη διεθνών τιμητικών εκδηλώσεων οι οποίες, εφόσον προορίζονται για κάτι περισσότερο από απλές διακηρύξεις, χρειάζονται την στήριξη οργανισμών όπως ο Δ.Ο.Ν.Α., καθώς και τόσων άλλων στον κόσμο, ώστε να επιτύχουν τους σκοπούς τους μέσα από την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 2011 έχει ανακηρυχθεί Διεθνές Έτος Εθελοντισμού, και ότι ο ΟΗΕ προετοιμάζει μία αναφορά για την κατάσταση του Διεθνούς Εθελοντισμού, προωθώντας ένα διεθνή διάλογο για τον εθελοντισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μείωση της φτώχειας, η αειφόρος ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και η παρεμπόδιση καταστροφών στο πλαίσιο που τέθηκε από τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και από τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ.

Χωρίς να λησμονεί ότι, όπως και ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης κηρύξει το 2011 Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και ότι τα μέλη και τα σωματεία–μέλη του Δ.Ο.Ν.Α. στην Ευρώπη συμμετέχουν σε αυτό και έχουν λάβει μέρος σε σημαντικές εθελοντικές δραστηριότητες για δεκαετίες.

Επομένως αποφασίζει να συνεχίσει το σημαντικό εθελοντικό έργο που πραγματοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Νέα Ακρόπολη σε περισσότερες από πενήντα χώρες, όπως αναφέρεται στο Διεθνή Ετήσιο Απολογισμό του, ο οποίος δημοσιεύεται στα ισπανικά και στα αγγλικά και διανέμεται διεθνώς, και να συνεχίσει να στηρίζει τα παραρτήματα του Δ.Ο.Ν.Α. στις προσπάθειες τους να ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών, έτσι ώστε οι εθελοντικές δράσεις να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικές στην αποκατάσταση και άμβλυνση των μεγάλων κοινωνικών και πολιτισμικών κενών που πλήττουν την ανθρωπότητα στην παρούσα χιλιετία.

Υπενθυμίζει ότι, στη Διακήρυξή του A/RES 61/193, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε την πρόταση να ανακηρυχθεί το 2011 Διεθνές Έτος των Δασών, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία στο γεγονός ότι τα δάση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αειφόρου ανάπτυξης του πλανήτη λόγω των οικονομικών, κοινωνικοπολιτικών και περιβαλλοντικών οφελών που προσφέρουν.

Υπό αυτή την έννοια τα μέλη και τα σωματεία–μέλη του Δ.Ο.Ν.Α. πραγματοποιούν αναδασώσεις για πάνω από είκοσι χρόνια στις διαφορετικές ηπείρους στις οποίες λειτουργούν. Επομένως προτείνει ένθερμα τη συνέχιση αυτού του σημαντικού έργου, με την ίδια ή και μεγαλύτερη έμφαση απ’ ό,τι τα προηγούμενα έτη, ιδιαίτερα δε σε αυτό το έτος που είναι αφιερωμένο στα δάση. Χωρίς να λησμονεί το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που πραγματοποιείται από το Δ.Ο.Ν.Α. την τελευταία δεκαετία καθώς και αυτήν που μόλις ξεκίνησε, των αποτελεσματικών δράσεων πυροπροστασίας, αναδάσωσης απέναντι στις φυσικές καταστροφές και δράσεων προστασίας των δασών που πραγματοποιούνται από τους εθελοντές της Νέας Ακρόπολης σε διάφορες χώρες με μεγάλες δασικές εκτάσεις, καθώς και τη δράση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί πρόσφατα με εμφανή αποτελεσματικότητα στην πρόληψη και προστασία των δασών μας, τα οποία είναι οι πνεύμονες του πλανήτη μας.

Υπενθυμίζοντας ότι ο Οργανισμός των Αμερικανικών Πολιτειών κήρυξε το 2011 Δια-Αμερικανικό Έτος Πολιτισμού, για την προώθηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στη Λατινική Αμερική.

Τονίζει ότι το σημαντικό έργο που πραγματοποιείται από τη Νέα Ακρόπολη για την ενίσχυση του πολιτισμού και της παιδείας στον κόσμο και συγκεκριμένα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, αντικατοπτρίζει την ευαισθητοποίηση που τα σωματεία–μέλη δείχνουν σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και την παιδεία ως δύο βασικούς πυλώνες ειρήνης, ανεκτικότητας και αρμονικής συνύπαρξης. Ακολούθως προτείνει προς τα μέλη και τα σωματεία–μέλη τη συνέχιση του έργου για την ενίσχυση του πολιτισμού και της παιδείας, εφαρμόζοντας τις πρωτοβουλίες που προωθούνται από τον Οργανισμό των Αμερικανικών Πολιτειών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Επιπλέον η Γενική Συνέλευση του Δ.Ο.Ν.Α. επαναεπιβεβαιώνει την πεποίθησή της σε ό,τι αφορά τη σημασία της συνέχισης του έργου για την ανάπτυξη των ηθικών αξιών που αποτελούν έναν από τους βασικούς του στόχους, καθώς αυτές αποτελούν τη θεμελιώδη βάση για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του ανθρώπου. Αυτές οι αξίες επιτρέπουν επίσης να θεωρήσουμε την ανθρωπότητα ως συνάθροιση ατομικών βουλήσεων, εφόσον όλοι ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, όχι με ιδιοτελή και θεωρητική έννοια αλλά με πραγματιστική, γεγονός που μας επιτρέπει να συμμοιραζόμαστε τόσο τον πόνο όσο και την ευτυχία των άλλων και να προχωρούμε μαζί στην προσπάθεια για το κτίσιμο ενός καλύτερου και πιο κατοικήσιμου κόσμου.


Η "Νεα Ακροπολη" μεσα απο εικονες... Join us!